Rozwój rynku funduszy w Polsce

Za powstanie rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce przyjąć można lata dziewięćdziesiąte. Pierwsza faza powstania tego rynku to lata 2004-2007, kiedy liczba funduszy zwiększyła się z 30 do 100. Możemy przyjąć, że idea wspólnego inwestowania dynamicznie przyciągała całą rzeszę zainteresowanych inwestorów. Wiązać to możemy ze wzrostem gospodarczym w Polsce oraz zwiększająca się wielkością zgromadzonego kapitału w tej formie inwestowania. Kapitał ten mierzony jest wartością aktywów netto funduszy.

Rok kryzysu finansowego (2008) przyniósł powiększenie palety produktowej funduszy i zwiększenie ich liczby do 500 funduszy inwestycyjnych. Dane z raportu za rok 2011 Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wskazują na 50 TFI działających w Polsce oraz  744 funduszy inwestycyjnych sprzedających jednostki uczestnictwa bądź certyfikaty inwestycyjne na rynku polskim. Pod koniec 2013 roku liczba TFI wzrosła do 54, natomiast liczba funduszy i subfunduszy zwiększyła się do 929!

Sprawdźmy jak sprawa wygląda na wykresach – dzięki uprzejmości Izby Zarządzania Funduszami i Aktywami i publikacji raportów rocznych możemy cieszyć się z poniższych danych.

suma-netto-aktywów-wszystkich-funduszy-inwestycyjnych1

Rys. 1. Suma netto aktywów wszystkich funduszy inwestycyjnych na polskim rynku wyrażona w mld PLN.

suma-netto-aktywów-wszystkich-funduszy-inwestycyjnych-na-polskim-rynku

Rys. 2. Liczba funduszy inwestycyjnych na polskim rynku

Zarówno wzrost liczby funduszy jak i wzrost wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych w Polsce, podyktowany jest wieloma czynnikami. Przede wszystkim:

  • pozytywną koniunkturę na rynku krajowym jak i zagranicznym,
  • spadkiem liczby bezrobocia,
  • oraz przede wszystkim wzrost zamożności społeczeństwa polskiego.

Wraz ze wzrostem zamożności ludzie szukają alternatywnych źródeł utrzymania wartości swojego kapitału, innych niż lokaty bankowe.

Czynnikiem również wpływającym pozytywnie na rynek funduszy jest większa świadomość Polaków na temat form inwestowania i odkładania na przyszłość. Na rozwój rynku wpływ ma również, większa dostępność funduszy dla przeciętnego Polaka, kampanie reklamowe w prasie oraz Internecie przyciągają kolejnych śmiałków inwestycji giełdowych. Dzięki temu Polacy byli gotowi trzymać swoje oszczędności w instytucjach wspólnego inwestowania. Czynnikiem, który zwiększył atrakcyjność inwestycji za pomocą funduszy są kuszące stopy zwrotu oraz szeroka oferta produkowana oferowania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Podsumowując można śmiało stwierdzić, że fundusze inwestycyjne zadomowiły się na dobre na polskim rynku. Za początek istnienia tego rynku możemy przyjąć lata dziewięćdziesiąte XX wieku. W miarę rozwoju rynku finansowego w Polsce zainteresowanie ze strony inwestorów stale rośnie. Wynika to z ciekawej oferty produktowej, kuszących stóp zwrotu, większej świadomości uczestników rynku oraz, a może przede wszystkim ze stworzenia uczestnikom funduszy inwestycyjnych, możliwości powierzania swojego kapitału instytucjom, które zarządzają zgromadzonym kapitałem w profesjonalny sposób.

Marcin Płuciennik

Zapisz

Zapisz

Zapisz