ZŁOTO – czy jest warte wagi i uwagi w Twoim portfelu?

ZŁOTO – czy jest warte wagi i uwagi w Twoim portfelu?

1. Złoto w świecie ujemnych stóp procentowych

Bez zwątpienia weszliśmy w nową, jak dotąd niespotykaną fazę w polityce pieniężnej. Banki centralne w Europie i Japonii zostały zmuszone do realizacji polityki ujemnych stóp procentowych (NIRP). Niestety długofalowe efekty tej polityki nie są znane, ale już w tej chwili zauważamy zniechęcające skutki uboczne: niestabilna inflacja, pogarszające się bilanse i „rozkwit” wojen walutowych. Wśród tych niepokojów społecznych oraz niepewności na rynkach kapitałowych inwestorzy przypomnieli sobie o złocie, które wzrosło o 16% YTD – częściowo ze względu na NIRP. Historia pokazuje, że w okresie niskich stóp procentowych złoto przynosiło stabilizację oraz dodatnie stopy zwrotu. Patrząc w przyszłość, obligacje rządowe mogą mieć ograniczony potencjał wzrostu ze względu na ich niską, a w niektórych przypadkach nawet ujemną, rentowność.

Wprowadzenie niekonwencjonalnej polityki monetarnej przez banki centralne zdecydowanie zmieniły krajobraz inwestowania w następstwie kryzysu finansowego w 2008-2009 roku. W połowie 2014 roku banki centralne Danii, Strefy euro, Japonii (od 2000 r.), Szwecji i Szwajcarii zeszły poniżej 0,% stopy referencyjnej w celu pobudzenia gospodarki oraz poprawy danych gospodarczych, rozpoczynając tym samym nową erę w światowych finansach.

Wprowadzenie ujemnych stóp miało w głównej mierze za zadanie zmotywować banki do udzielania kredytów, jak również wspomóc walkę z deflacją oraz osłabić lokalną walutę. Jednak negatywne nominalne stopy procentowe mają krótko i długoterminowe konsekwencje. Ich efekt będzie prawdopodobnie odczuwany przez inwestorów (dużych i małych) oraz przez inne banki centralne. Inwestorzy (w tym menedżerowie rezerwy banku centralnego) muszą teraz ocenić stosunek ryzyka do nagrody inwestowania w aktywa z negatywnymi oczekiwaniami. Konsekwencje mogą być dalekosiężne. Takie zasady mogą zmienić znaczenie zarządzania ryzykiem portfela i wydłużyć czas niezbędny do osiągnięcia celów inwestycyjnych. W efekcie oczekujemy, że popyt na złoto jako składnika portfela wzrośnie strukturalnie.

01
Wykres 1. Nominalna rentowności obligacji skarbowych gospodarek rozwiniętych.

02
Wykres 2. Realna rentowność obligacji skarbowych gospodarek rozwiniętych.

Jak pokazują powyższe wykresy ujemne rentowności długu w przypadku Szwajcarii i Japonii sięgają już 10-latków, natomiast w przypadku Francji i Niemczech ujemne stopy sięgają do 5 lat. Nawet stopy procentowe w USA i Wielkiej Brytanii są bardzo niskie w całej krzywej, z maksymalnie 2-letniego długu uzyskując mniej niż 1%.

W ujęciu realnym, obraz jest jeszcze bardziej ponury. Jedynie rentowności w Wielkiej Brytanii są pozytywne dla zapadalności wyższych niż 3 lata i zaledwie kilka obligacje długoterminowe dają więcej niż 1%. Fundusze inwestycyjne oraz fundusze emerytalne nie powinni akceptować strategii przynoszącej niskie a nawet ujemne stopy zwrotu z inwestycji, w związku z tym mogą zwiększać swoje zaangażowanie w złoto. Głównie dotyczy to funduszy emerytalnych, które posiadają zdecydowanie bardziej restrykcyjne wytyczne odnośnie ryzyka inwestycyjnego, stąd duże zaangażowanie w obligacje skarbowe w swoich portfelach.

W ostatnich kwartałach popyt na złoto zwiększyły banki centralne, które w ramach dywersyfikacji swoich rezerw walutowych od czasu kryzysu finansowego w latach 2008-2009. W drugiej połowie 2015 roku same banki nabyły ponad 336 ton czystego złota największe półroczne nabycie w historii.
Dane z rynku złota rzeczywistego przybliżymy Państwu poniżej.

2. Krótkie zobrazowanie popytu na rynku złota

Rynek fizycznej dostawy złota
Złoto traktowane jest na rynkach finansowych jako synonim waluty. Dlatego często jest wykorzystywany przez banki centralne jako alternatywa do lokowania własnych rezerw. Warto zaznaczyć, że mało kto wie, ale wielkość popytu i podaży na świecie nie ma żadnego wpływu na zachowanie się cen złota. Nie ma znaczenia czy na rynku jeden podmiot będzie chciał skupić 500 ton złota czy może będzie chciał sprzedać 400 ton – nie będzie to miało wpływu na cenę kruszcu.

Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ cenę złota ustala popyt i podaż na kontrakty terminowe na złoto, a nie na rzeczywiste złoto. Stąd omawiane złoto nie ma nic wspólnego z „papierem” na złoto notowanym na giełdach towarowych. W IV kwartale 2015 roku popyt na złoto wzrósł o 4% (+47 ton) do 1.117,7 ton. Zapotrzebowanie ze strony banków centralnych wyniosło (+33 tony) i jak widać było głównym czynnikiem popytu. Odnośnie sektora złota wykorzystywanego do produkcji biżuterii odnotowaliśmy spadek popytu (o -6 ton) oraz w sektorze technologii (-6 ton). Wydobycie złota spadło po raz pierwszy od 2008 roku i wyniosło (-16 ton).

03
Wykres 3. Popyt na złoto w poszczególnych sektorach (wyrażona w tonach).

04
Tabela 1. Popyt na złoto w poszczególnych sektorach (w tonach).

Popyt wyniósł 2.226,6 ton, w H2 2015 roku i był o 6% wyższy w porównaniu do 2014 roku oraz 7% wyższy niż w 2013 roku.

Banki centralne powróciły do nabywania złota w drugiej połowie 2015 roku, przyśpieszając przy tym swoją strategię dywersyfikacji rezerw walutowych. Banki centralne kupiły w sumie 336,2 ton złota w drugiej połowie, w porównaniu do 252,1 ton w pierwszej połowie i 308,8 ton w drugiej połowie 2014 roku.

Rosja zwiększyła swoja zakupy do ponad 200 ton w ciągu roku, z czego około 141 ton zostały zakupione w okresie od lipca do grudnia. Zanotowano również kilka sprzedaży przez banki centralne. Bank Centralny Kolumbii z powodu mocnych spadków cen ropy, biorąc pod uwagę zależność Kolumbii od eksportu ropy naftowej, zdecydował się sprzedać ok. 7 ton złota w trzecim kwartale. To łącznie około dwie trzecie kolumbijskich rezerw złota. Pozyskane w ten sposób środki pomogły złagodzić presję za pogorszenie stanu finansów publicznych. Najbardziej znacząca w rozwoju H2 była informacja, że bank centralny Chin zgromadził ponad 600 ton w ciągu ostatnich sześciu lat. Ponadto w lipcu, Republika Chińska ogłosiła rozpoczęcie programu regularnego nabywania złota.

05
Wykres 4. Popyt na złoto w poszczególnych krajach (wyrażona w tonach).

06
Tabela 2. Oficjalne wielkości zapasów złota poszczególnych państw.

Popyt na biżuterię, monety oraz inne komponenty wyniósł 934,9 ton, zbliżając się do poziomów z Q4 roku poprzedniego. (938,3 ton). Indie i Chiny stanowiły główny filar popytu. Wzrost zapotrzebowania zanotowano również ze strony Japonii, Wietnamu oraz Iranu. Łączny popyt Indii na biżuterię wzrósł o 6% rok do roku (+14 ton) do 233,2 ton w czwartym kwartale.

Odnośnie Chin popyt konsumpcyjny zwiększył się o 3% rok do roku w Q4 2016 roku do poziomu 250,6 ton. Popyt był napędzany głównie przez popyt na sztabki inwestycyjne oraz monety (+25%). Natomiast popyt na biżuterie zmalał nieznacznie o 1%.

W Japonii popyt konsumpcyjny pozytywnie zaskoczył, generując zapotrzebowanie na złoto w wysokości 14,1 ton względem poprzedniego kwartału na poziomie 15,2 ton. Największym zainteresowaniem cieszyły się 100 gramowe sztabki.

Rynek złota w Iranie nadal kontynuował ocieplenie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi oraz Unią Europejską. Dodatkowo informacje o zniesieniu sankcji oraz poszerzenie handlu z UE spowodował mocny wzrost popytu na złoto w postaci biżuterii (+11%).

07 Wykres 5. Popyt detaliczny na złoto w poszczególnych częściach świata (biżuteria, sztabki oraz monety, wyrażona w tonach).

W sektorze technologicznym popyt w całym 2015 roku wyniósł 330,7 ton i był niższy od roku poprzedniego o 5%. W samym czwartym kwartale popyt wyniósł 84,5 ton i był niższy o 7% w tym samym okresie w roku poprzednim.

Zapotrzebowanie na złoto w sektorze elektronicznym wygenerowało popyt w wysokości 67,5 ton w Q4 2015 roku. Spadek o 7% rok do roku, główne za sprawą bardzo dobrych wyników w czwartym kwartale w poprzednim roku. Średnia roczna z ostatnich 5 lat wynosi 68,3 ton. Głównym powodem spadku było mniejsze zapotrzebowanie na smartfony oraz diody LED.

Kolejne spadki popytu na złoto widać również w usługach stomatologicznych. W Q4 2015 roku popyt wyniósł 4,6 ton (-4% kwartał do kwartału) oraz 18,9 ton w całym 2015 roku (-5% rok do roku).

3. Światowy rynek podaży złota

Produkcja złota w 2015 roku odnotowało najwolniejsze tempo wzrostu od 2008 roku. Całkowita podaż złota w 4 kwartale spadła o 4% do 4.528,3 ton – najniższy poziom od 2009 roku. Produkcja górnicza również zanotowała spadek o 2% w Q4 ze względu na zmniejszenie wydobycia w kilku istotnych kopalniach. Papua Nowa Gwinea oraz Brazylia były jedynymi krajami w których odnotowano wzrost wydobycia złota rok do roku.

Chiny w dalszym ciągu pozostają największym producentem złota na świecie. Produkcja w 2015 roku osiągnęła zbliżone wyniki do roku poprzedniego. Rynek recyklingu zanotował mocne spadki podaży złota o blisko 12% do poziomów 227,4 ton w 4 kwartale z poziomów 259,0 ton w 4 kwartale rok wcześniej. Oznacza to najniższy poziom podaży złota od 2007 roku.

08
Tabela 3. Produkcja oraz recykling złota na świecie.

4. Rynek kontraktów terminowych

Cena odniesienia dla rynku złota, wykorzystywana m.in. przez koncerny wydobywcze, jubilerów oraz banki centralne, ustalana jest dwa razy dziennie w procesie, który niewiele zmienił się od 1919 r. Uczestniczy w nim pięć banków (Barclays, Deutsche Bank, Bank of Nova Scotia, HSBC i Societe Generale), których dilerzy prowadzą telefoniczne negocjacje, opierając się na czekających na realizację zleceniach swoich klientów. Na tej podstawie wyłaniana jest cena „oczyszczająca” rynek.

Wartość globalnego rynku złota ocenia się na 20 bln USD. Największe obroty tym kruszcem, rzędu 33 mld USD, notuje się w Londynie na LME. Na drugim miejscu jest nowojorska giełda Comex z obrotami sięgającymi 29 mld USD.

I tylko na tych rynkach poprzez zajmowanie pozycji długich bądź krótkich można inwestować pod spadki jak również wzrosty cen złota. I tylko na tych rynkach można ingerować w zmianę ceny złota oczywiście jeżeli posiada się duże zasoby gotówki.

Największymi podmiotami obecnymi na rynku złota poza funduszami ETF wspomnianymi powyżej są oczywiście banki inwestycyjne. Poniżej został pokazany przykładowe zestawienie jakie jest publikowane przez giełdę obrazujące ile posiadają dane banki złota na swoich portfelach. Dzięki temu zestawieniu łatwo można wyprowadzić wnioski kto generuje płynność na tym rynku.

09
Tabela 4. Wielkość portfeli banków inwestycyjnych na rynku złota

5. Bieżąca sytuacja techniczna ceny złota

W cotygodniowych Raportach Invest Help mają Państwo możliwość poznania naszej opinii odnośnie bieżących sytuacji na głównych parach walutowych, towarach oraz indeksach. Odnosimy się również do bieżącej sytuacji gospodarczej oraz danych napływających ze światowych gospodarek. Poniżej prezentujemy jedną z analiz jaką nasi Klienci otrzymują w każdy poniedziałek.

W chwili obecnej sytuacja na wykresie złota nie znajduje argumentów dla dalszych ruchów spadkowych w najbliższych tygodniach. W najbliższej przyszłości cena powinna testować poziomy 1300 – 1310 dolarów/uncje. Na chwilę obecną zakładamy, że ostatnie spadki jakie miały miejsce na przełomie listopada i grudnia mogły zakończyć się w ramach fali korekcyjnej nr 4.

10

Wykres 6. Analiza techniczna ceny złota.

Opracował :

Oskar Patralski
Invest Help