Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 

Informacje o Administratorze

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej INVESTHELP.PL jest Invest Help Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580412, NIP 8992775339, REGON 362742882, e-mail: biuro@investhelp.pl.
Obowiązki informacyjne Administratora

1.      Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Invest Help Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).

2.      Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.

3.      W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych.

 

Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych

1.      Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego adres mailowy: iod@investhelp.pl stanowi adres kontaktowy do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników serwisu.

2.      Użytkownik strony INVESTHELP.PL może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na adres korespondencyjny opublikowany na stronie internetowej, jak również drogą telefoniczną. Mając na względzie możliwie szybkie podjęcie działań w Państwa sprawie ze strony Administratora rekomendujemy korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt.1.

 

Deklaracja Administratora

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
a)      przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

b)      zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c)      adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

d)      prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

e)      przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,

f)       przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2.      Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a także ustawą ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

 

Cel, podstawa i zakres zbierania danych osobowych

Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z prawnie dopuszczalnych działań podejmowanych przez Administratora.
Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora serwisu INVESTHELP.PL:
a)      przesłanie oferty handlowej do Klienta serwisu, podstawa przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

b)      umożliwienie kontaktu z klientem drogą elektroniczną, podstawa przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

c)      umożliwienie Klientowi skorzystania z usług serwisu w zakresie publikacji wiadomości, podstawa przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).

Zakres przetwarzanych danych osobowych: nazwa, adres e-mail, wiadomość (komentarz).

 

 

Udostępnianie danych osobowych

Dane użytkownika serwisu są przetwarzane tylko i wyłącznie w określonych celach (kontakt, marketing usług drogą elektroniczną, skorzystanie z funkcjonalności serwisu).
Dane są udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych na podstawie zawartych umów, które realizują zadania związane z funkcjonowaniem serwisu (usługa wysyłki sms-ów, płatność).
Informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, spełniających wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.
Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych albo w oparciu o obowiązek prawny.
Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

1.      Dane osobowe podane do kontaktu oraz w celu świadczenia usług drogą elektroniczną podane w serwisie przez Użytkownika są przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

2.      Dane osobowe podane w ramach procesu płatności za realizowane usługi są przetwarzane przez okres 5 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami fiskalnymi.

 

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Invest Help Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przysługuje:
a)      prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO,

b)      prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),

c)      prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,

d)      prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.

Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy  na adres mailowy (iod@investhelp.pl) podany do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych (sposób rekomendowany) lub przy pomocy innych danych kontaktowych serwisu INVESTHELP.PL (drogą mailową, listowną lub telefoniczną).
W przypadku kontaktów, o których mowa w pkt. 2, Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.
Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych

Podanie danych osobowych w serwisie przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi realizację kontaktu ze strony Administratora oraz przesłanie oferty handlowej. W celu nawiązania kontaktu Użytkownik może skorzystać z innych danych kontaktowych opublikowanych w serwisie INVESTHELP.PL (drogą mailową, listowną lub telefoniczną).
Wycofanie zgody w przypadku, kiedy jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora

W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody.
Zgodę można wycofać:
a)      poprzez kontakt mailowy na adres iod@investhelp.pl.

b)      z wykorzystaniem innych danych kontaktowych opublikowanych w serwisie INVESTHELP.PL (drogą mailową, listowną lub telefoniczną).

W przypadku złożenia wniosku o wycofanie zgody na przetwarzanie danych Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z tym wnioskiem.
Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej INVESTHELP.PL, której właścicielem jest firma Invest Help Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

 

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera są także wysyłane „cookies” firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do zainteresowań Użytkownika.

 

Jakiego rodzaju plików „cookies” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookies

Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookise służące do analiz

Pliki cookies pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny oraz umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie podmiotów trzecich

Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

 

Wyłączenie plików „cookies”

W każdym momencie Użytkownik może wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Decydując się na takie rozwiązanie Użytkownik powinien liczyć się z tym, że nie będzie miał możliwości korzystania z niektórych treści i usług udostępnianych na naszej stronie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania naszej strony.

 

Informacje dodatkowe:

Serwis INVESTHELP.PL może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności określoną przez ich administratorów. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu INVESTHELP.PL.